دانلود فایل با عنوان بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین

بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین
کلمات کلیدی:اعتماد به نفس ,خشونت ,والدین , اجتماع, دانش آموزان

دراین تحقیق به پرداخته می شود.در فصل اول کلیاتی از تحقیق به همراه اهداف و فرضیات مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم به بررسی ادبیات پژوهش در دو بخش پرداخته می شود. در بخش اول در مورد اعتماد به نفس در دانش آموزان دختر و در بخش دوم به بررسی خشونت به خصوص خشونت به والدین به صورت کامل صحبت شده است.

جمعیت آماری کلیه دانش اموزان دختر مقطع متوسطه دبیرستان شهرستان می باشد که در سال 93-1392 مشغول به تحصیل می باشند. حجم نمونه آماری در این تحقیق 100 نفر است که از بین دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شده است.

طرح پژوهش از نوع آزمایشی و گروهی بوده و نمونه­ ی موردنظر به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده­اند تجزیه و تحلیل داده­ها با کمک آمار توصیفی با نرم افزار SPSS و تحلیل واریانس انجام شد.

مشخص می شود که دو متغیر بین اعتماد به نفس دانش آموزان و خشونت والدین رابطه نسبتا بالایی اما در خلاف جهت دارند. یعنی با افزایش مقدار اعتماد به نفس دانش آموزان از مقدار خشونت والدین کاسته می شود. به عبارت دیگر افرادی که اعتماد به نفس بیشتری دارند از خشونت والدین پایین تری برخوردار هستند. . بدین معنی که بین اعتماد به نفس دانش آموزان و خشونت والدین ارتباط معنی داری وجود دارد. بدین معنی که با اطمینان 99% می توان فرضیه مقابل بودن ضریب همبستگی را رد کنیم. در نهایت اینکه می توان گفت یک رابطه نسبتا قوی و معکوس بین این دو متغیر برقرار است.به این معنی که افزایش خشونت والدین باعث کاهش اعتماد به نفس دانش آموزان می شودو بلعکس.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-چکیده. 2

1-2-مقدمه. 3

1-3-بیان مسئله. 3

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-5-مطالعات نظری... 7

1-6-هدف پژوهش.... 9

1-6-1-هدف اصلی9

1-6-2-اهداف فرعی9

1-7-سوالات تحقیق.. 9

1-8-فرضیات تحقیق.. 10

1-9-قلمرو پژوهش.... 10

1-9-1-قلمرو موضوعی10

1-9-2-قلمرو مکانی10

1-9-3-قلمرو زمانی10

1-10-تعارف واژه ها10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1-بخش اول : اعتماد به نفس در دانش آموزان.. 14

2-2-اهمیت اعتماد به نفس.... 14

2-3-عوامل موثر بر اعتماد به نفس.... 15

2-3-1-نوجوانی که اعتماد به نفسش زیاد است :16

2-3-2- نوجوانی که اعتماد به نفسش کم است16

2-4-رهنمود های کلی.. 17

2-5-نحوه شكل گیری اعتماد به نفس.... 21

2-6-زیان عدم اعتماد به نفس.... 22

2-7-حالات فرد فاقد اعتماد به نفس.... 24

2-8-علل عدم اعتماد به نفس.... 24

2-9-اعتماد به نفس و راههای افزایش آن:30

2-10-چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن.. 34

2-11-چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن.. 35

2-12-چه چیز منجر به فقدان اعتماد به نفس می شود؟. 37

2-13-نتیجه گیری بخش اول.. 42

2-14-بخش دوم: خشونت والدین.. 43

2-15-پیش زمینه ها:43

2-16-فرهنگ و اجتماع:45

2-17- اختلافات ناموسی :46

2-18-اقتصاد:46

2-19- استرس و اختلافات روانی:47

2-20-تلویزیون:49

2-21-خشونت خانوادگی :50

2-22-در آمد:50

2-23-دیدگاه زیستی :50

2-24-دیدگاه فروید :50

2-25-دیدگاه یادگیری اجتماعی :51

2-26-دیدگاه اسناد :51

2-27-دیدگاه گرایش به خشونت :51

2-28-دیدگاه فمینیستی :52

2-29-عوامل خطرساز :52

2-29-1-عوامل فردی :52

2-29-2-عوامل خانوادگی :53

2-29-3-عوامل محیطی :53

2-30-چگونه می توان از خشونت والدین جلوگیری کرد؟. 53

2-31-ابعاد و دامنة خشونت.... 57

2-32-آموزه‌های دینی و نفی خشونت علیه زنان.. 61

2-32-1-ممنوعیت هر نوع خشونت61

2-32-2-ممنوعیت اهانت به مردم62

2-32-3-ممنوعیت غمگین‌سازی مومنان62

2-32-4-مجازات ویژه برای خشونت فیزیكی علیه زن62

2-32-5-مجازات خشونت مالی علیه زن63

2-32-6-مجازات برخی از خشونت‌های ویژه63

2-32-7-نفی خشونت علیه زنان در جنگ‌ها64

2-32-8-نفی التذاذ خشونت‌آمیز64

2-32-9-ممنوعیت آزار رسانی به مردان و زنان مومن65

2-32-10-دوری از خشونت حتی در صورت طلاق65

2-32-11-مجازات خشونت‌های روحی و روانی66

2-32-12-نشوز و خشونت67

2-32-14-حاكم اسلامی و مجازات نشوز مرد68

2-33-چاره‌اندیشی‌ها و راه‌كارهایی برای حذف یا كاهش خشونت خانگی.. 69

2-34-نتیجه بخش دوم. 71

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-طرح پژوهش.... 76

3-2-جامعه آماری:76

3-3-نمونه پژوهش.... 76

3-4-روش نمونه گیری... 76

3-5-ابزار پژوهش.... 76

3-5-1-بررسی روایی و اعتبار. 77

3-6- روش اجرای پژوهش.... 77

3-7-انتخاب آزمودنی.. 77

3-8- روش پردازش داده ها77

فصل چهارم: جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات

4-1-مقدمه. 80

4-2-نتایج توصیفی.. 81

جدول کلی تمام سوالات... 97

4-3-نتایج استنباطی.. 102

4-4-اعتبار یابی.. 102

فصل پنجم: تجزیه تحلیل و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 104

تحلیل نتایج:104

5-2-نتایج تحقیق.. 107

5-3- محدودیتهای تحقیق.. 108

5-4-محدودیت های کلی تحقیق.. 109

5-5-پیشنهادات و راه حل ها109

5-6-1- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی110

5-6-2-پیشنهاد به محققان آتی110

پیوست: پرسشنامه. 111

منابع.. 113

فهرست جداول

جدول 4-1 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 81

جدول 4-2 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 82

جدول 4-3 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 82

جدول 4-4 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 83

جدول 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 83

جدول 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 84

جدول 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 84

جدول 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 85

جدول 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 85

جدول 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه10. 86

جدول 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 86

جدول 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه12. 87

جدول 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 88

جدول 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه15. 88

جدول 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 89

جدول 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 89

جدول 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 90

جدول 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 90

جدول 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 91

جدول 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 91

جدول 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22. 92

جدول 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23. 92

جدول 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24. 93

جدول 4-25 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 25. 93

جدول 4-28 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 28. 95

جدول 4-29 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 29. 95

جدول 4-31 گرایش‌های مرکزی و شاخص‌های مرکزی مولفه‌های خشونت والدین و اعتماد به نفس دانش آموزان.. 99

جدول4-32: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون.. 102

جدول4-33: خلاصه اعتبار یابی.. 102

فهرست نمودار

در نمودار4-1فراوانی خشونت والدین در قالب نمودار هیستوگرام. 100

در نمودار4-2فراوانی اعتماد به نفس دانش آموزان در قالب نمودار هیستوگرام. 100

در نمودار4-3فراوانی مقطع تحصیلی در قالب نمودار هیستوگرام. 100

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران:سبک زندگی, سلامتی, کیفیت زندگی ,سبك زندگی ارتقاء دهنده سلامت,دانشجویان,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه

استرداد مجرمین:استرداد,مجرمین,استرداد مجرمین,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی:وقف بر نفس,فقه , قانون مدنی,پروژه,تحقیق,مقاله,پایان نامه,وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی,پروژه وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی,تحقیق وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی,مقاله وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی,پایان نامه وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه

پاورپوینت اصول مدیریت در مدیریت منابع انسانی:اصول مدیریت در مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت آرامگاه مشاهیر:دانلود پاورپوینت آرامگاه مشاهیر,پاورپوینت آرامگاه,پاورپوینت آرامگاه مشاهیر,آثار هوشنگ سیحون,معماری آرامگاه مشاهیر ایران,پاورپوینت آرامگاه مشاهیر ایران,آرامگاه فردوسی,آرامگاه سعدی,پاورپوینت معماری آرامگاه ها,آرامگاه,آشنایی با آرامگاه مشاهیر

پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) از کی یز و ماگیارمو:پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) از کی یز و ماگیارمو,پرسشنامه ,بهزیستی ذهنی,زیر مقیاس های آن ,هیجانی, روانشناختی , اجتماعی, کی یز ,ماگیارمو

پاورپوینت اختلال تعلل به تأخیر انداختن یا سندرم فردا:پاورپوینت اختلال تعلل به تأخیر انداختن ,دانلود پاورپوینت اختلال تعلل به تأخیر انداختن ,دانلود اختلال تعلل به تأخیر انداختن ,اختلال تعلل به تأخیر انداختن ,پاورپوینت سندرم فردا,دانلود پاورپوینت سندرم فردا,دانلود سندرم فردا,سندرم فردا,پاورپوینت آسیب شناسی روانی,دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی,دانلود آسیب شناسی روانی,آسیب شناسی روانی ,دا

پاورپوینت آنالیز و تحلیل سایت در مشهد:دانلود پاورپوینت آنالیز و تحلیل سایت در مشهد,آنالیز و تحلیل سایت در مشهد,پاورپوینت آنالیز سایت در شهر مشهد,مشهد,تحلیل سایت,پاورپوینت تحلیل سایت در شهر مشهد,منطقه 4 مشهد,منطقه 7 مشهد,پاورپوینت آنالیز و تحلیل سایت در مشهد

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل:بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل,پایانامه بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل,پایانامه ارشد بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق,پایانامه رش

پاورپوینت معرفی نشریات تخصصی در حوزه مهندسی شهرسازی:دانلود پاورپوینت معرفی نشریات تخصصی در حوزه مهندسی شهرسازی,پاورپوینت نشریات شهرسازی,پاورپوینت نشریات داخلی شهرسازی,معرفی نشریات تخصصی در حوزه مهندسی شهرسازی,پاورپوینت نشریات خارجی شهرسازی,نشریات مهندسی شهرسازی,پاورپوینت شهرسازی,نشریات